slika 1.jpg Uvod Kako početi Visual studio Prvi program Postupak pravljenja programa Zaključak
Me

Prvi program


Pri učenju novog jezika uobičajeno je da početnici prvo napišu program koji se zove "Hello World" (Zdravo svete), čiji je jedini zadatak da odštampa reči "Hello World" na ekran računara. Ovo je jedan od najjednostavnijih primera programa ali pruža dobru osnovu za upoznavanje bitnih komponenti nekog programa. Ovako izgleda taj program u jeziku C++ :

// moj prvi C++ program
#include <iostream>
int main()
{
std::cout << "Hello World!";
}

Program je potrebno sačuvati (snimiti) pre pokretanja i pri unošenju izmena ali IDE najčešće automatski snimi program i kompajlira ga. Nakon pokretanja ovog programa na ekranu će se ispisati tekst - Hello World!.


slika 1.jpg

Sada možemo analizirati ovaj program red po red i videti koja komponenta ima koju svrhu u ovom programu.

Komentar


// moj prvi C++ program

Ova linija predstavlja komentar. Programeri koriste komentare da ostave kratka objašnjenja ili zapažanja koja se tiču programa. Kako kompajleri obično ignorišu komentare, oni ni na koji način ne utiču na rezultat izvršavanja koda. Programi rade potpuno isto i sa i bez komentara, samo su bez njih manje razumljivi ljudima koji čitaju kod. C++ podržava dva načina komentarisanja koda:

  1. // linijski komentar
  2. /* blok komentara */
Linijski komentar odbacuje (zanemaruje) sve od iza para znakova za deljenje "//" pa do kraja te linije. Blok komentar odbacuje sve između "/" karaktera i prvog pojavljivanja "/" karaktera, sa mogućnošću uključivanja više linija.


Biblioteka


#include <iostream>

Biblioteka predstavlja neki skup resursa koje koriste programi. Uvodjenjem neke biblioteke se omogućavaju (dozvoljava) programu odredjene funkcije. Biblioteka se u jeziku C++ uvodi pomoću "#include" i zatim izmedju znakova <> upisujemo naziv željene biblioteke. U ovom slučaju uvodimo biblioteku iostream. Iostream znači "uključi ulazno-izlazni tok" (iostream je skraćeno od input-output stream). Ovde tražimo da se našem programu doda deo koji mu (između ostalog) omogućava da ispiše tekst na ekranu ili da primi ono što je otkucano na tastaturi.


Glavna funkcija


int main()

Ova linija predstavlja deklaraciju funkcije. Funkcija predstavlja grupu programskih naredbi kojima se daje ime, u ovom slučaju ime funkcije je "main". Definicija funkcije počinje sa tipom podataka koji funkcija vraća (u ovom slučaju - int), imenom (main) i parom zagrada "()", opciono i sa ulaznim parametrima. Funkcija pod nazivom main (glavna) je specijalna funkcija u svim C++ programima, to je funkicja koja se poziva kada se pokrene program. Izvršavanje svih C++ programa počinje sa main funkcijom, bez obzira gde se ta funkcija u kodu nalazi (na početku, u sredini ili na kraju).


Vitičaste zagrade


{}

Otvorena vitičasta zagrada "{" označava početak definicije funkcije main, a zatvorena vitičasta zagrada "}" u poslednjoj liniji predstavlja njen kraj. Sve između ovih zagrada je telo funkcije koje definiše šta se dešava kada se funkcija main pozove. Sve funkcije koriste vitičaste zagrade da označe početak i kraj svojih definicija.


Komande


std::cout << "Hello World!";

Ova linija predstavlja jednu C++ komandu. Komanda je izraz koji može proizvesti neki efekat. Program se kreira navođenjem komandi koje definišu njegovo pravo ponašanje. Komande se izvršavaju u istom redosledu u kome su napisane u okviru tela funkcije. Ova komanda ima tri dela: prvi, cout, koji označava standardni izlaz (standard character output - standardni tekstualni izlaz, tj. izlaz konzole, i obično je to ekran računara). Drugi, operator ubacivanja "<<", koji označava da će ono što sledi biti ubačeno na izlaz konzole. Na kraju, rečenica u okviru navodnika ("Hello world!"), predstavlja sadržaj koji će biti ubačen/ispisan na standardni izlaz. Komande se završavaju znakom ";". Ovaj karakter označava kraj naredbe, kao što tačka označava kraj rečenice. Sve naredbe u programskom jeziku C++ moraju se završiti sa ";". Jedna od najčešćih sintaksnih grešaka u C++ javlja se kada se zaboravi da izraz mora da se završi sa ";".

Ovaj program je napisan u više redova, medjutim ceo kod je moguće zapisati i u jednom redu i program će isto funkcionisati.


int main () { std::cout << " Hello World!"; }


C++ je jezik kod kojeg se naredba ne mora podeliti različite linije (postoje programski jezici kod kojih je to neophodno - Python). Razdvajanje koda po različitim linijama služi da omogući lakše čitanje koda ljudima, i nema nikakvog uticaja na samo ponašanje programa.

Za direktive pretprocesoru (one koje počinju sa znakom #) ne važi ovo opšte pravilo jer one nisu izrazi (komande). One predstavljaju linije koje čita i procesira pretprocesor pre nego što kompajliranje počne. Direktive pretprocesoru moraju biti ispisane u zasebnoj liniji, i, pošto nisu izrazi, ne moraju se završiti sa znakom ";".
Prethodna Sledeća