IV razred oba tipa gimnazije
(1 čas nedeljno + 30 časova vežbanja,
32+30 časova godišnje)

SADRŽAJI PROGRAMA

I Baze podataka

1. Osnovi baza podataka

Pojam baze podataka (BP). Sistemi za upravljanje bazama podataka podataka (DBMS - database management system, primeri primene DMBS-a). Razlika između podatka i informacije Informacioni sistemi. Veza BP i informacionih sistema. Modeli BP. Relacione BP. Osnovni pojmovi relacionih BP (kolona, tabela, vrsta). Razlika matematičkog pojma relacije i relacije relacione baze podataka. Pojam ključa BP. Šema relacione BP.

2. Kreiranje baza podataka u konkretnom okruženju

Upoznavanje konkretnog sistema za upravljanje BP. Korišćenje unapred kreiranih BP. Planiranje jednostavnih BP. Korišćenje šablona za kreiranje jednostavnih BP.

3. Rad s tabelama

Kreiranje tabela (sa i bez čarobnjaka). Izbor tipa podataka. Postavljanje primarnog ključa. Unošenje podataka u tabelu. Izmena (uređenje) polja i slogova u relaciji. Formatiranje podataka u tabeli.

4. Veza između tabela

Pojam veze. Kreiranje veze između tabela. Opis referencijalnog integriteta. Izmene veze između tabela.

5. Forme (obrasci)

Kreiranje formi (obrazaca) sa i bez čarobnjaka. Unos podataka pomoću formi (obrazaca). Dodavanje specijalnih kontrola formi (list-boksovi, kombo-boksovi, komandna dugmad i dr.). Kreiranje multitabelarnih formi.

6. Pretraživanje i sortiranje

Traženje informacija u tabeli. Sortiranje, filtriranje i indeksiranje.

7. Upiti

Osnove SQL komandi (definicione SQL komande, kontrolne SQL komande, manipulacione SQL komande). Kreiranje upita (sa i bez čarobnjaka). Pregled rezultata upita. Kreiranje multitabelarnih upita.

8. Izveštaji

Kreiranje izveštaja (sa i bez čarobnjaka). Pregled izveštaja. Postavljanje kontrola i izračunavanja u izveštajima. Kreiranje multitabelarnih izveštaja.

9. Vizuelizacija podataka iz baze

Komponente za povezivanje Windows-aplikacije sa bazom podataka. Vizuelne komponente za prikazivanje i modifikaciju podataka baze. Komponenta za navigaciju.

II Lokalne računarske mreže

- Pojam i prednost umrežavanja

- Lokalne mreže, formiranje i struktura

- Povezivanje čvorova mreže

- IP šema adresiranja

- Ruteri i rutiranje

- Organizacija domena i domenskih imena

- Sistem domenskih imena DNS (Domain Name System)

- Deljenje resursa lokalne mreže

- Navigacija kroz lokalnu mrežu

- Administriranje kućne lokalne mreže

- Funkcionisanje Interneta i osnovni Internet protokoli

- Karakteristike osnovnih tehnologija pristupa Internetu

- Internet-provajderi i njihove mreže

- Povezivanje lokalne mreže sa globalnom mrežom (Internetom)

III Veb tehnologije

- Uvod (Funkcije Internet -a, veb portali, Elektronsko poslovanje).

- Pojam Veb - Podela veb sadržaja na statički i dinamički veb

- Klijentske i serverske tehnologije

- Teorija veb dizajna

IV Dizajn statičkih veb strana (Uvod u HTML i CSS)

- Osnove HTML-a

- Osnovni tagovi HTML-a

- HTML kontrole

- Stilovi u HTML-u (kaskadni stilovi - CSS)

- Metode izrade HTML dokumenata i kaskadnih stilova

- Prezentacija maturskog rada kao statičke internet prezentacije.

V Rad sa gotovim veb dizajn rešenjima (CMS - Content Management System)

- Šta je CMS - Osobine CMS-a

- Najčešće korišćeni CMS portali (Joomla, WordPress)

- Prezentacija maturskog rada korišćenjem nekog CMS portala.