I razred oba tipa gimnazije
(0+2 časa nedeljno, 74 časa godišnje)

SADRŽAJI PROGRAMA

1. Osnovi informatike (10)
- Osnovni pojmovi informatike i računarstva (informacije, podaci, informaciono-komunikacione tehnologije, predmet i oblasti informatike i računarstva).
- Predstavlјanje informacija u digitalnim uređajima (digitalizacija, predstavlјanje slika, zvuka, teksta, brojevni sistemi, zapis brojeva, jedinice za merenje količine informacija).
- Razvoj informacionih tehnologija (prikuplјanja, skladištenja, obrade, prikazivanja i prenosa podataka).
- Uticaj savremene računarske tehnologije na život lјudi (značaj i primena računara, karakteristike informacionog društva, uticaj korišćenja računara na zdravlјe, bezbednost i privatnost).
2. Arhitektura računarskog sistema (6)
- Struktura i princip rada računara.
- Procesor.
- Memorijska hijerarhija.
- Ulazno-izlazni uređaji.
- Magistrale.
- Savremena hardverska tehnologija.
- Uticaj komponenti na performanse računara.
3. Programska podrška računara (4)
- Aplikativni softver.
- Sistemski softver.
- Operativni sistem.
- Distribucija softvera (verzije i modifikacije programa, vlasništvo nad softverom, zaštita prava na intelektualnu svojinu).
4. Osnove rada u operativnom sistemu sa grafičkim interfejsom (6)
- Osnovni elementi GKI i interakcija sa njima (radna površina, prozori, meniji, dugmad, akcije mišem, prečice na tastaturi,...).
- Osnovna podešavanja operativnog sistema (podešavanje datuma i vremena, radne površine, regionalna podešavanja, podešavanja jezika i tastature, korišćenje i podešavanje korisničkih naloga).
- Instaliranje i uklanjanje programa (aplikativnih programa, drajvera).
- Rad sa dokumentima i sistemom datoteka.
- Sredstva i metode zaštite računara i informacija.
5. Obrada teksta uz pomoć računara (12)
- Pristupi unosu i obradi teksta (tekst-editori, jezici za obeležavanje, tekst-procesori).
- Radno okruženje tekst-procesora i njegovo podešavanje.
- Unos teksta i njegovo jednostavno uređivanje (efikasno kretanje kroz tekst, kopiranje, premeštanje, pretraga, zamena teksta).
- Formatiranje i oblikovanje teksta (stranice, pasusa, karaktera).
- Posebni elementi u tekstu (liste, tabele, slike, matematičke formule,...).
- Korišćenje i izrada stilova, generisanje sadržaja.
- Alatke integrisane u tekst-procesore (provera gramatike i pravopisa, redigovanje teksta, bibliografske reference, indeks pojmova, cirkularna pisama,...).
- Korišćenje gotovih šablona i izrada sopstvenih šablona.
- Štampa dokumenata.
6. Slajd-prezentacije (6)
- Prezentacije i njihova primena (pravila dobre prezentacije, etape u izradi prezentacija).
- Radno okruženje programa za izradu slajd-prezentacija i njegovo podešavanje (pogledi na prezentaciju).
- Kreiranje slajdova (umetanje i formatiranje teksta, grafikona, slika, zvučnih i video-zapisa,...).
- Skladno formatiranje slajdova (master slajd).
- Animacije (animacije objekata na slajdovima, animacije prelaza između slajdova, automatski prelazak između slajdova i snimanje naracije).
- Interaktivne prezentacije (hiperveze, akciona dugmad).
- Štampanje prezentacije.
7. Uvod u računarske mreže i internet (8)
- Pojam i vrste računarskih mreža.
- Organizacija uređaja u mreži (mrežna topologija, klijenti, serveri, p2p).
- Mrežni slojevi, mrežni hardver i mrežni softver.
- Globalna mreža (internet).
- Internet-provajderi i tehnologije pristupa internetu.
- Servisi interneta (elektronska pošta, veb, društvene mreže, blogovi, forumi, učenje, mape, elektronska trgovina i bankarstvo, audio i video komunikacija).
- Lepo ponašanje, pravo i etika na internetu. Bezbednost i privatnost na internetu.
8. Uvod u algoritme (20)
- Zašto učiti algoritme i programiranje?
- Pojam proceduralnog algoritma, struktura algoritma i načini opisivanja algoritama.
- Primeri algoritama.
- Vizuelno (blokovsko) programiranje.