II razred
(Nedeljni fond časova: 2 časa)
(Godišnji fond časova: 74 časa)

Opšta predmetna kompetencija

Učenjem nastavnog predmeta Računarstvo i informatika učenik je osposobljen da primeni stečena znanja i veštine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) radi ispunjavanja postavljenih ciljeva i zadataka u svakodnevnom životu, daljem školovanju i budućem radu. Razvio je sposobnost apstraktnog i kritičnog mišljenja uz pomoć IKT. Razvio je digitalnu pismenost i pozitivne stavove prema računarskim naukama.

Osnovni nivo

Učenik koristi IKT za svakodnevnu komunikaciju, prikupljanje i razmenu informacija. Primenjuje postupke i pravila bezbednog ponašanja i predstavljanja na mreži, samostalno pretražuje i pronalazi informacije. Procenjuje mogućnosti i rizike upotrebe IKT u rešavanju jednostavnih problema iz svakodnevnog života. Učenik uočava problem, raščlanjuje ga, definiše i sprovodi korake za njegovo rešavanje uz primenu adekvatno odabranog softverskog alata. Korišćenjem IKT učenik sprovodi elementarne analize podataka i grafički predstavlja dobijene rezultate.

Srednji nivo

Korišćenjem IKT-a učenik primenjuje složenije analize podataka. Učenik razume osnovne algoritme, ume da ih primeni, kombinuje ih, i kreira sopstvene algoritme za analizu serije/grupe podataka. Učenik pravilno koristi podatke u pogledu poverljivosti i zaštite integriteta podataka.

Napredni nivo

Učenik koristi IKT za samostalno rešavanje složenijih problema iz svakodnevnog života. Organizuje veće količine podataka na način pogodan za obradu. Primenjuje analizu i obradu podataka u realnim problemima. Osmišljava strategije analiza i obrada podataka u cilju izvlačenja relevantnih informacija iz podataka. Izvodi zaključke na osnovu dobijenih rezultata sprovedenih analiza. Primenjuje programe i strategije za zaštitu i sprečavanje zloupotrebe digitalnog identiteta.

Specifične predmetne kompetencije

Specifične predmetne kompetencije predstavljaju opis specifičnih sposobnosti učenika koje mu omogućavaju da razvije opštu predmetnu kompetenciju. Podrazumevaju sposobnost za odgovorno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija uz prepoznavanje potencijalnih rizika i opasnosti. Specifične kompetencije obuhvataju sposobnost za brzo, efikasno i racionalno pronalaženje informacija korišćenjem digitalnih uređaja, kao i njihovo kritičko analiziranje, skladištenje i prenošenje i predstavljanje u grafičkom obliku.

1. Programi za tabelarna izračunavanja

Osnovni nivo

Učenik kreira i formatira radnu tabelu, unosi podatke i izračunava elementarne statistike (zbir, prosek, minimum, maksimum, jednostavno sortiranje podataka), ume da pročita podatke iz gotovih grafikona i da napravi željene izmene.

Srednji nivo

Učenik primenjuje složenije analize podataka (složenije funkcije, apsolutno i relativno adresiranje, sortiranje i filtriranje podataka po više kriterijuma) i razume dobijene rezultate. Kreira i formatira složenije grafikone. Priprema i štampa radnu tabelu.

Napredni nivo

Učenik samostalno određuje način rešavanja problema (određuje podatke koje treba prikupiti, način njihove organizacije u tabele i vrste analize i vizualizacije pogodne za određenu vrstu problema). Koristi stečena znanja za rešavanje realnih različitih problema i izvodi zaključke na osnovu sprovedenih analiza.

2. Rad sa podacima u tekstualnom programskom jeziku

Osnovni nivo

Učenik uočava sličnosti i pravila sa radom u programu za rad sa tabelama. Učenik unosi serije podataka zadavanjem konkretnih podataka u programskom kodu i prikazuje ih grafički (u obliku linijskog, stubičastog i sektorskog grafikona). Pomoću bibliotečkih funkcija izračunava osnovne deskriptivne statistike serija podatka (zbir, prosek, minimum, maksimum, …) i sortira podatke. Unosi tabelarne podatke zadavanjem konkretnih podataka u programskom kodu i grafički prikazuje podatke iz tabele.

Srednji nivo

Primenom bibliotečkih funkcija vrši analizu tabelarno predstavljenih podataka po vrstama i kolonama, vrši sortiranje podataka po nekom kriterijumu, filtrira podatke i izračunava statistike filtriranih podataka. Unosi i učitava serije podataka iz lokalnih ili udaljenih datoteka. Obrađene podatke upisuje u datoteke. Čita i analizira podatke iz više datoteka.

Napredni nivo

Primenjuje analizu i obradu podataka u realnim problemima. Organizuje veće količine podataka na način pogodan za obradu. Osmišljava strategije analiza i obrada podataka u cilju izvlačenja relevantnih informacija iz podataka. Izvodi zaključke na osnovu dobijenih rezultata.

3. Programiranje

Osnovni nivo

U petlji učitava serije podataka sa standardnog ulaza i ume da implementira algoritme za određivanje osnovnih statistika podataka (zbira, proizvoda, minimuma, maksimuma). Vrši transformacije serija podataka preslikavanjem svakog podatka primenom određene funkcije.

Srednji nivo

Prilagođava osnovne algoritme konkretnom problemu koji se rešava (npr. na osnovu algoritma pronalaženja maksimuma dizajnira i implementira algoritam pronalaženja drugog elementa po veličini). Grananjem unutar petlje vrši filtriranje podataka po nekom zadatom kriterijumu. Algoritmom linearne pretrage proverava da li u podacima postoje elementi koji zadovljavaju dati uslov.

Napredni nivo

Implementira analize dvodimenzionih podataka korišćenjem ugnežđenih petlji. Implementira sortiranje niza podataka nekim elementarnim algoritmom (npr. sortiranjem selekcijom ili sortiranjem umetanjem).