Uvod u mehaniku fluida

Mehanika predstavlja granu fizike koja se bavi kretanjem tela. Proucava uzroke kretanja, posledice tih kretanja i uslove ravnoterze tokom kretanja. Sam pojam kretanja podrazumeva promenu polozaja kretanja u odnosu na druga tela u kordinantnom sistemu za koje je vezano referentno telo tj.teo koje se uzima za osnovno. Kakvo ce kretanje biti diktira osnovno telo, her ako je ono nepokretno, kretanje je apsolutno, a ako se ono krece kretanje je relativno.


U mehanici postoji podela prema tacki gledista tj. podela na:

  1. Logicku strukturu
  2. Objekt kretanja
U prvom slucaju mehanika se deli na dve discipline:
  1. Kinematika
  2. Dinamika

Kinematika opisuje i ispituje kretanje (uz pomoc brzine, vremena i i predjenog puta). Dinamika proucava kretanje pod uticajem sile kao uzroka kretanja i njegove posledice(uz pomoc sile, mase i impulsa). Pored ove dve podele, postoji i podela koja deli mehaniku na dve discipline:

  1. Mehanika sistema
  2. Mehanika kontiniuma

Mehanika sistema bavi se kretanjem tela koja se mogu smatrati sistemima cestica. Takva kretanja su kretanja krutih, cvrstih tele. Mehanika kontinijuma ispituje kretanje tela za koja kazemo da su nontinuirana. Ovde spadaju kretanja elastihnih tela i fluida, tecnosti i gasova.

Fluidi kroz istoriju